Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De farmacotherapeutische behandeling voor het staken van roken

Door op 31-03-2010

Om het staken van roken te bewerkstelligen zijn thans de volgende farmacotherapeutische behandelingen voorhanden: a. nicotinevervangingstherapie; b. bupropion; en c. varenicline. De eerste twee middelen zijn betrekkelijk goedkoop. In twee brieven aan de redactie van de Archives of Internal Medicine komen verschillende aspecten van de farmacotherapeutische behandeling bij het staken van roken aan de orde.

1. De oorzaak van het beperkte gebruik van farmacotherapeutische behandeling in Italië. Zonder op de bijzonderheden van het onderzoek in te gaan wijzen de auteurs van de eerste ingezonden brief op het feit dat in Italië slechts 10% van de rokers een keer met behulp van een farmacotherapeutische behandeling heeft geprobeerd het roken te staken. Dit percentage is in vergelijking met het Europees gemiddelde erg laag. Onbekendheid met dit soort van behandeling kan worden uitgesloten omdat de eerste twee hierboven genoemde stoffen in Italië al meer dan tien jaar op de markt zijn. Wel kan het zijn dat de farmaceutische bedrijven te weinig reclame hebben gemaakt voor deze mogelijkheden. Een plausibelere verklaring voor de geringe belangstelling bij rokers voor deze behandeling is dat men de kosten ervan zelf moet betalen. Het Italiaanse ziekenfonds vergoedt de kosten van de geneesmiddelen niet, terwijl dit in veel andere Europese landen wel het geval is. De auteurs pleiten dus voor opname van deze geneesmiddelen in het landelijke ziekenfondspakket om daarmee het animo om het roken te staken door middel van een farmacotherapeutische behandeling verder te kunnen stimuleren.
2. De resultaten van het gebruik van vier achtereenvolgende farmacotherapeutische behandelingsmogelijkheden van zes weken met een interval van zes maanden zonder behandeling gedurende een periode van twee jaar.
In dit onderzoek kon worden aangetoond dat per behandelperiode 12,4% tot 17,4% van de deelnemers het roken staakte. Het aantal therapeutische behandelingen (1, 2, 3 of 4) bleek geen maat voor het succes van de behandeling. Tijdens het onderzoek bleek dat rokers na een eerste mislukte poging om het roken te staken met hulp van een farmacotherapeutische behandeling een grote bereidheid toonden dit nogmaals te willen proberen. Ondanks een aantal tekortkomingen in de opzet van het onderzoek wijzen de auteurs op het feit dat men gebruik moet maken van de bereidheid en de motivatie van de rokers om het roken te willen staken, vooral indien de eerste poging niet is gelukt. Men moet deze rokers zo snel mogelijk een tweede poging laten ondernemen om hen zodoende niet af te houden van hun voorgenomen plan te stoppen met roken.

Opmerking redactie: naast de in het referaat genoemde bezwaren tegen de opzet van het onderzoek zijn er veel verschillen betreffende levensgewoonten en de organisatie van de medische zorg in Italië ten opzichte van die in Nederland. De NHG-standaard M85 van 2007 geeft uitvoerig advies over hulp bij het (herhaald) pogen het roken te staken. Indicaties en contra-indicaties voor medicamenteuze therapie komen daarbij ook aan de orde.

Belangenverstrengeling: een enkele auteur ontving sponsorgeld van de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie heeft beide onderzoeken niet gefinancierd.

Gallus S, Tramacere I, La Vecchia C, Colombo P, Zuccaro P, Paleari L, Cesario A et al. Use of pharmacotherapy for smoking cessation in Italy. Ann Intern Med 2010;169:1927-28.
Cupertino AP, Wick JA, Richter KP, Mussulman L, Nazir N, Ellerbeck EP. The impact of repeated cycles of pharmacotherapy on smoking cessation: a longitudinal cohort study. Ann Intern Med 2010;169:1928-29.

Nicotinevervangingstherapie is in Nederland op de markt als Nicopass®, Nicopatch®, Nicorette®, Nicotinell® en NiQuitin®
Bupropion is in Nederland op de markt als Wellbutrin® en als Zyban®
Varenicline is in Nederland op de markt als Champix®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 31 maart 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2, 2010