Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Feiten omtrent het gebruik van benzodiazepinen in de psychiatrie

Door op 01-03-2008

Benzodiazepinen worden op grote schaal gebruikt en er is veel onderzoek gedaan naar factoren die dit gebruik bepalen. Het gebruik in de psychiatrie is echter veel minder onderzocht en daarom verrichtten Veronese et al. een onderzoek naar een aantal kenmerken van de toepassing van benzodiazepinen in de psychiatrie. Zij wilden gegevens hebben over de frequentie van het gebruik in de psychiatrie, over de vraag welke factoren samengingen met het gebruik, over een mogelijk verband tussen de hoogte van de dagelijkse dosering en de duur van het gebruik en, tot slot, over factoren die bepalen hoe lang het duurt voordat een patiënt het gebruik staakt. Het onderzoek betrof de sociodemografische, klinische en medicatiegegevens uit het plaatselijke register (Zuid Verona, Italië) van psychiatrische patiënten die, behalve antidepressiva, antipsychotica of stemmingsstabilisatoren, benzodiazepinen hadden gebruikt in 2005. In totaal waren 1771 van hen in contact geweest met ten minste één van de psychiatrische zorginstellingen; 535 patiënten bleken benzodiazepinen te gebruiken (30,2%; 95% BI 28,0-32,4). Met behulp van verschillende statistische methoden (onder andere multivariate logistische regressie-analyse) kon worden vastgesteld dat een lager opleidingsniveau, een diagnose van een affectieve stoornis, langere duur van de ziekte en een groter gebruik van de gezondheidszorg een statistisch significant verband vertoonden met blootstelling aan benzodiazepinen. Een analyse van het verband tussen de dagelijkse dosering en de duur van de behandeling bleek niet te wijzen op een verhoging van de dosering in de loop van de tijd om de werkzaamheid te handhaven. Drieënnegentig van de 535 patiënten die benzodiazepinen gebruikten staakten dit gebruik. Een Coxregressie- analyse toonde aan dat leeftijd en duur van de ziekte een negatief verband hadden met de waarschijnlijkheid dat de behandeling met benzodiazepinen werd gestaakt.Voor het gelijktijdig gebruik van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren gold het omgekeerde: een grotere kans dat het gebruik van de benzodiazepinen wordt gestaakt. Deze resultaten staan op gespannen voet met de gangbare aanbevelingen dat het gebruik van benzodiazepinen slechts kort moet zijn. De reden van deze aanbeveling is dat er geen bewijs uit klinisch onderzoek voorhanden is dat langerdurend gebruik van benzodiazepinen zinvol is en ook op enige aanwijzingen dat er in de loop van de tijd tolerantie zou ontstaan voor de werking van deze anxiolytica/hypnotica. De resultaten van het onderhavige onderzoek steunen op indirecte wijze de opvatting dat het met de afname van de werkzaamheid bij langerdurend gebruik wel meevalt. De kans dat indien bij psychiatrische patiënten behandeling met benzodiazepinen wordt begonnen, deze ook weer spoedig kan worden gestaakt, moet als gering worden beoordeeld. Niet bekend is hoe patiënten hun recept verlengd krijgen. Doen zij dat eenvoudig telefonisch, zodat de doktersassistenten dit klaar leggen en mensen dit eenvoudig afhalen? Er is dan ook geen afspraak voor een nieuw contact met de dokter, die dus ook niet bespreekt of er iets weggelaten zou kunnen worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2008