Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ziekte van Parkinson en de vroege behandeling met levodopa

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte die gekenmerkt wordt door bradykinesie, rigiditeit en tremor. Levodopa wordt al lange tijd gebruikt voor de behandeling van Parkinson. Critici vreesden echter dat snel starten van levodopa op lange termijn zorgt voor meer levodopa gerelateerde bijwerkingen, zoals motorische responsfluctuaties en dyskinesieën. Veel neurologen hanteerden daarom een ‘levodopa sparende behandelstrategie’, waarbij de behandeling werd gestart met een dopamineagonist, amantadine of monoamineoxidase- B-remmer (MAO-B-remmer) om later, als de symptomen toenamen, levodopa toe te voegen. Er werd een Nederlandse multicenter studie uitgevoerd met een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind, uitgestelde-start onderzoeksopzet (LEAP-studie), om te onderzoeken of het vroeg starten van levodopa de progressie van de ziekte van Parkinson verandert. In deze studie werd geen ziektemodificerend effect van levodopa gevonden. Patiënten die vroeg startten met levodopa hadden niet méér last van motorische complicaties vergeleken met de patiënten die na 40 weken startten met levodopa.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren