Editie 10, 2008

Risico van gastrointestinal bloedingen bij behandeling met SSRI’s

Bijwerkingen

In het Verenigd Koninkrijk is het optreden van gastrointestinale bloedingen een belangrijke bron van morbiditeit en mortaliteit. Bijwerkingen van geneesmiddelen spelen een relevante rol bij het risico van gastro-intestinale bloedingen. Onlangs is...

Naar artikel

Thiazolidinedionen en het risico op fracturen

Bijwerkingen

Dit onderzoek beschrijft de mogelijke relatie tussen het gebruik van thiazolidinedionen en het optreden van fracturen. Dit wordt vergeleken met gebruik van andere orale antidiabetica en/of insuline bij mensen van 30-89 jaar. De gegevens werden...

Naar artikel

Prenatale blootstelling aan cocaïne leidt tot groeivertraging

Bijwerkingen

Blootstelling aan cocaïne in het eerste trimester van de zwangerschap leidt tot groeivertraging tijdens de kinderjaren. Dit blijkt uit een prospectief onderzoek met 224 zwangere vrouwen, die na elk trimester van de zwangerschap geïnterviewd...

Naar artikel

Openbaarmaking van betalingen door de industrie aan dokters/hulpverleners

Diversen

De meerderheid van de dokters (hulpverleners) in de Verenigde Staten hebben financiële banden met de farmaceutische industrie. Deze lopen uiteen van vergoedingen voor maaltijden tot grote geldsommen voor consultatie, sprekershonorarium en/of...

Naar artikel

Medicatieanamnese afgenomen door apotheker of internist: wat is beter?

Diversen

Reeds in 1999 werd voor de Verenigde Staten gemeld dat daar jaarlijks naar schatting 44.000-98.000 mensen aan medische fouten sterven. Medicatiefouten zijn de achtste doodsoorzaak, wat leidt tot circa 25 miljard dollar aan kosten in de...

Naar artikel

Artisjok: dichtbij en nuttig

Diversen

De artisjok ( Cynara scolymus L.) behoort tot de Asteraceae . Doorgaans eten wij de niet ontloken bloembodem van de artisjok als groente. Voor medicinale doeleinden gebruikt men de bladeren van speciaal daarvoor gekweekte variëteiten. De...

Naar artikel

Off-Label gebruik van geneesmiddelen in de VS

Diversen

Registratie van geneesmiddelen heeft tot doel dat alleen producten op de markt worden toegelaten die voldoende werkzaam zijn voor de gedeclareerde indicatie en in relatie daartoe veilig genoeg. Alhoewel registratie specifiek geldt voor de...

Naar artikel

Het effect van zeer lage transdermale doseringen estradiol op de seksuele functie van postmenopauzale vrouwen

Farmacotherapie

Het doel van dit onderzoek was het effect van zeer lage transdermale doseringen estradiol na te gaan op de seksuele functie van postmenopauzale vrouwen. Hiertoe werden de resultaten van een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind,...

Naar artikel

Beleid bij aan cocaine geassocieerde borstpijn en myocardinfarct

Farmacotherapie

Dit betreft een referaat over een overzicht van de literatuur met betrekking tot aan cocaïne geassocieerde borstpijn (CGBP) van 1960-2007.

Naar artikel

Vitamine D verlaagt mortaliteit bij chronisch nierfalen

Farmacotherapie

Bij patiënten met nierfalen ontwikkelt zich op den duur vaak hyperparathyreoïdie. Deze secundaire hyperparathyreoïdie (SHPT) wordt onder andere behandeld met vitamine D-analoga. Bij dialysepatiënten is aangetoond dat deze behandeling de...

Naar artikel

Selectieve publicatie van onderzoek met antidepressiva en de invloed daarvan op de genschijnlijke werkzaamheid

Farmacotherapie

‘Evidence-based medicine’ is alleen werkelijk van waarde indien de ‘evidence’ waarop het handelen wordt gebaseerd volledig en onbevooroordeeld is. Selectieve publicatie van klinische onderzoek en de conclusies daarvan kan...

Naar artikel

Thrombolyse of niets bij acuut myocardinfarct? Het maakt niet uit!

Farmacotherapie

Twintig jaar geleden kwam uit het GISSI-onderzoek naar voren dat toediening van streptokinase bij een acuut myocardinfarct tot een significante afname van de mortaliteit leidde in vergelijking met controles. In onderstaand ‘case...

Naar artikel

Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van meningokokkenmeningitis en -sepsis bij kinderen en jonge volwassenen

Farmacotherapie

De schrijvers van de richtlijnen van de Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) hebben getracht een beleid vast te leggen voor de diagnostiek en behandeling van meningitis en sepsis veroorzaakt door meningokokken bij kinderen en jonge...

Naar artikel

Vergelijking tussen pioglitazon en glimepiride betreffende hun invloed op progressie van coronaire atherosclerose bij patiënten met diabetes mellitus type 2: het PERISCOOPonderzoek

Farmacotherapie

Het is moeilijk gebleken om de gunstige effecten van regeling van de glucoseconcentratie op macrovasculaire complicaties bij diabetes mellitus type 2 aan te tonen. Aangezien van geen enkel middel is aangetoond dat het de progressie van...

Naar artikel

Moeten we de behandeling van nicotineverslaving niet meer gaan beschouwen als de behandeling van een chronische ziekte?

Farmacotherapie

Roken blijft de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Desondanks wordt roken door velen alleen nog beschouwd als een ‘slechte gewoonte’. De meeste rokers willen het roken wel staken maar vinden dat moeilijk....

Naar artikel

Een ‘agressieve’ aanpak van nieuw ontdekte diabetes type 2 verhoogt de kans op langdurig herstel

Farmacotherapie

In de huidige behandeling komt insulinetherapie pas in beeld nadat orale bloedsuikerverlagende middelen onvoldoende glycaemische controle bieden. Een heel andere benadering is: direct beginnen met insuline in een forse dosering, zodat binnen 10...

Naar artikel

Cholesterol controleren: meetfout of echte verandering?

Farmacotherapie

Meting van de cholesterolconcentratie in het plasma van patiënten met hypercholesterolemie die worden behandeld met cholesterolverlagende middelen gebeurt vaak. Het is echter niet goed bekend hoe vaak werkelijk nuttig is. In de praktijk heeft...

Naar artikel

Cardiovasculaire risicotabellen: hoe te passen op het individu?

Farmacotherapie

De Framingham-study en de daaruit voortvloeiende risicotabellen in de beginjaren ’90 van de vorige eeuw leerde ons de belangrijke les dat naast de afzonderlijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten een cumulatief gemiddeld risico wel...

Naar artikel

Nebivolol, een “nieuw” antihypertensivum

Farmacotherapie

Hypertensie is een veel voorkomende aandoening die een risicofactor vormt voor een aantal aandoeningen zoals beroerte en hartfalen. Het verlagen van de bloeddruk wordt vaak als farmacotherapeutisch doel gesteld om de uiteindelijke gevolgen van...

Naar artikel

Nieuwe mogelijkheden bij de behandeling van leeftijdgebonden maculadegeneratie

Farmacotherapie

Maculadegeneratie is de meest voorkomende oorzaak van slecht zien en blindheid bij ouderen (>50 jaar). De aandoening is irreversibel. Nieuwe inzichten in de genese en pathofysiologie hebben nieuwe wegen geopend die mogelijk tot preventie en...

Naar artikel

Malariaprofylaxe bij reizigers

Farmacotherapie

Malariaprofylaxe is geïndiceerd wanneer reizigers voor korte tijd met vakantie of voor werk naar gebieden gaan waar malaria endemisch is. Het gaat hierbij globaal om de gebieden midden en zuidelijk Afrika, zuidoost Azië, midden Amerika en het...

Naar artikel

Eerste keus antihypertensivum: worden de richtlijnen gevolgd?

Farmacotherapie

Hypertensie is een veel voorkomend gezondheidsprobleem en de meest voorkomende risicofactor voor hart- en vaatziekten (HVZ) bij patiënten van > 50 jaar. ( Roken wordt hier buiten beschouwing gelaten ). Richtlijnen voor behandeling kunnen de...

Naar artikel

Meer is niet altijd beter: patiënten met geringe therapietrouw niet zonder meer intensiever behandelen

Kortweg

Hypertensie is nogal eens slecht beïnvloedbaar omdat mensen hun medicatie niet (goed) innemen (= therapietrouw) of omdat behandelaars de therapie bij geen of te weinig verbetering niet intensiveren (= intensivering). Om de prevalentie en het...

Naar artikel

Reperfusietrauma bij het acute myocardinfarct. Kunnen wij daar iets aan doen?

Kortweg

Het opheffen van de ischemie bij het acute (verse) myocardinfarct met S-T-elevatie is de meest effectieve methode om de infarctgrootte te beperken, de linker ventrikelfunctie zo optimaal mogelijk te houden en aldus de klinische uitkomst. Dit...

Naar artikel

Het gebruik van angiotensine-converting enzyme (ACE) remmers en diuretica gaat samen met een verminderde incidentie van de afname van cognitieve vermogens bij oudere vrouwen

Kortweg

De mogelijke invloed van het gebruik van ACE-remmers en diuretica op cognitie werd onderzocht bij 326 vrouwen van gemiddeld 74 jaar, die gemiddeld 12,5 jaar onderwijs hadden gehad, en van wie 81% van het blanke ras was en 63% alleenstaand. Van...

Naar artikel

Effecten van verschillende bloeddrukverlagende regimes op ernstige cardiovasculaire episoden bij oudere en jongere volwassenen: een meta-analyse van gerandomiseerd onderzoek

Kortweg

Er werd literatuuronderzoek verricht naar de effecten van verschillende bloeddrukverlagende regimes op ernstige cardiovasculaire episoden bij oudere (> 65 jaar) en jongere volwassenen (< 65 jaar). In de onderzoeken moesten mensen met...

Naar artikel

Zijn bètablokkers en diuretica nog steeds middelen van eerste keuze bij hypertensie?

Redactioneel

Cutler en Davis (2008) bespreken uitvoerig de rol van de bètablokkers en diuretica bij de behandeling van hypertensie naar aanleiding van het zevende rapport van het Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte