Editie 6, 2006

Epilepsie bij kinderen

Aanbevolen Overzichten

Dit ‘artikel’ omvat 20 bladzijden gevolgd door 314 referenties en is een volledig overzicht van epilepsie bij kinderen.

Naar artikel

Clusterhoofdpijn: pathogenese, diagnose en management

Aanbevolen Overzichten

Clusterhoofdpijn is, in tegenstelling tot migraine, vrij zeldzaam. De prevalentie is minder dan 1% en het treedt vooral op bij mannen. Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door ernstige unilaterale pijn in en rond het oog die vergezeld gaat van...

Naar artikel

Nieuwe selectieve oestrogeen receptor modulatoren

Aanbevolen Overzichten

Omdat het risico op coronaire hartziekten bij vrouwen na de menopauze sterk toeneemt is in eerste instantie geprobeerd met hormoonsubstitutie therapie zowel dit verhoogde risico te beïnvloeden als ook andere symptomen van de overgang te...

Naar artikel

Gebruik van selectieve serotonine heropnameremmers tijdens de zwangerschap

Bijwerkingen

Depressie komt veelvuldig voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De SSRI’s zijn momenteel de eerste keuze-middelen bij de behandeling van depressie. Risico voor de foetus kan niet worden uitgesloten (zwangerschapcategorie C)....

Naar artikel

Cannabis en psychose

Bijwerkingen

Resultaten van epidemiologisch onderzoek en neurologisch onderzoek ondersteunen de hypothese dat frequent cannabisgebruik de hersenfunctie dusdanig kan beïnvloeden, dat bij daarvoor gevoelige personen psychoses en psychotische symptomen kunnen...

Naar artikel

Effecten van methadon tijdens de zwangerschap

Bijwerkingen

In vergelijking met het gebruik van heroïne, vermindert het gebruik van methadon de morbiditeit en mortaliteit van opiaat-afhankelijke zwangere vrouwen. Voordelen voor de foetus bestaan uit betere prenatale zorg, betere groei waardoor een hoger...

Naar artikel

Hyponatriëmie en hypokaliëmie bij gebruik van thiazidediuretica

Bijwerkingen

Het gebruik van thiazidediuretica kan leiden tot het optreden van metabole afwijkingen zoals hyponatriëmie en hypokaliëmie. Bij een natriumconcentratie lager dan 125 mmol/L kunnen symptomen optreden, terwijl hypokaliëmie gepaard kan gaan met...

Naar artikel

N=1-onderzoeken als farmacotherapeutisch maatwerk

Diversen

Door variabiliteit in respons bij patiënten wordt de keuze voor een bepaald geneesmiddel bemoeilijkt. Ondanks het feit dat farmacogenetica ons hierbij zou kunnen helpen, zijn zogenaamde n=1-onderzoeken, volgens de auteurs van dit commentaar in...

Naar artikel

Delirium bij bejaarde patiënten

Diversen

Delirium is een acute vermindering van bewustzijn en cognitie. Het is veel voorkomend (geschatte incidentie is 6 tot 56% bij bejaarde patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis), levensbedreigend (geschatte mortaliteit is 22 tot 76%) en in...

Naar artikel

Imitatie-acupunctuurnaald en placebopil: gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van twee placebobehandelingen

Diversen

Mogelijk heeft u, de titel lezend, gedacht:‘Wat kun je allemaal onderzoeken in deze wereld en heeft dat zin?’.Toch is het interessant om meer inzicht in placebowerking te verkrijgen en zeker als er apparatuur aan te pas komt, zoals...

Naar artikel

Zijn onze injectienaalden nog wel lang genoeg?

Diversen

De algemene bevolking is de laatste decennia alsmaar dikker geworden. Daarmee is ook de vetlaag tussen de huid en de spieren steeds dikker geworden. Dit werpt de vraag op bij hoeveel patiënten intramusculaire injecties ook wel echt...

Naar artikel

Verhoogde blootstelling aan fluoxetine en norfluoxetine bij foetus en kind door stereoselectieve schikking

Farmacologie

Depressie komt bij 10-15% van de zwangere vrouwen voor, wat zowel voor moeder als foetus risicovol kan zijn. Fluoxetine, en overige SSRI’s, zijn in dit geval behandeling van keuze, gezien de effectiviteit en veiligheid ten opzichte van de...

Naar artikel

Is amiodaron wel a veilig bij hartfalen?

Farmacotherapie

Hartfalen (HF) is een complex klinisch syndroom dat kan leiden tot plotse dood. Het antiaritmicum amiodaron zou dit risico verkleinen. Er zijn diverse, niet altijd vergelijkbare, onderzoeken gedaan met amiodaron en de resultaten spreken elkaar...

Naar artikel

Baclofen vergeleken met diazepam voor de behandeling van het alcoholonthoudingssyndroom

Farmacotherapie

Het oorspronkelijke artikel wordt elke apotheker en klinisch werkzame arts ter lezing aanbevolen. Het staat in de rubriek ‘brief observations’ en weliswaar is de duur van het beschreven enkelblinde observationele onderzoek kort, maar...

Naar artikel

NSAID’s, paracetamol en het risico op cardiovasculaire aandoeningen

Farmacotherapie

Er zijn aanwijzingen dat regelmatig gebruik van cyclooxygenase (COX) iso enzyme-2-selective inhibitors (COX-2-remmers) geassocieerd is met een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire episoden. De NSAID’s, zoals ibuprofen en naproxen...

Naar artikel

Donepezil bij ernstige ziekte van Alzheimer. Heeft dat zin?

Farmacotherapie

Donepezil is een cholinesteraseremmer en wordt al gebruikt bij milde en matig ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer. Doel van het onderzoek was om met een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij 248 in verzorgingstehuizen opgenomen...

Naar artikel

Wat is de optimale dosering van acetylsalicylzuur om hart- en/of herseninfarct te voorkomen?

Farmacotherapie

In de jaren 50 van de vorige eeuw was Craven, huisarts in Californië -USA, de eerste om op te merken dat acetylsalicylzuur zowel een myocardinfarct als een cerebrovasculair accident kan voorkomen. Craven beval 325 mg acetylsalicylzuur per dag...

Naar artikel

Wat gebruiken we aan zelfmedicatie tijdens de zwangerschap?

Farmacotherapie

Hoewel we allemaal sinds de thalidomide-tragedie wel weten dat aan het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap risico’s kleven is het gebruik van over-the-counter (OTC) medicatie tijdens de zwangerschap toch aanzienlijk. Van een...

Naar artikel

Overzicht van de risico’s en gunstige effecten van het gebruik van omega-3-vetzuren met betrekking tot sterfte, cardiovasculaire ziekten en kanker

Farmacotherapie

In dit overzichtsverhaal is de tot dusver bestaande literatuur systematisch doorgenomen om bewijsmateriaal te verzamelen voor een preventief effect van korte en lange keten omega-3-vetzuren op sterfte, cardiovasculaire aandoeningen en kanker....

Naar artikel

Magnesiumsulfaataerosol bij een astmaaanval

Farmacotherapie

Het gebruik van magnesiumsulfaat (MgSO 4 ) is een van de vele behandelingsmogelijkheden bij een astma-exacerbatie. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van MgSO4 in vernevelde vorm als aerosol, maar intraveneus toegediend is het...

Naar artikel

Het effect van tiotropium met en zonder formoterol op de luchtwegobstructie en hyperinflatie bij patiënten met COPD

Farmacotherapie

Naast kortwerkende luchtwegverwijders met een werking van ongeveer 4 uur zijn recent ook langwerkende luchtwegverwijders geïntroduceerd. Deze beschermen in het algemeen 12 uur en behoeven maar twee keer per dag te worden geïnhaleerd. Aangezien...

Naar artikel

Goede penetratie van diclofenac als dermaal preparaat

Farmacotherapie

Inmiddels zijn naast orale ook dermatologische toedieningsvormen van NSAID’s ontwikkeld. Zo is een nieuw preparaat dat diclofenac bevat onlangs geïntroduceerd: MIKA Diclofenac Spray Gel (4%). Op grond van de fysisch-chemische eigenschappen...

Naar artikel

Prognostische factoren bij antibiotische therapie van COPDexacerbaties

Farmacotherapie

Bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) spelen bacteriële luchtweginfecties een belangrijke rol bij het ontstaan van exacerbaties. Exacerbaties hebben een negatief effect op ziekteprogressie en incomplete eradicatie van...

Naar artikel

Sedatie en pijnstilling voor kinderen bij ingrepen

Farmacotherapie

In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd op het gebied van pijnstilling en sedatie voor kinderen die ingrepen moeten ondergaan. Daar waar eerst dergelijke ingrepen alleen op een operatiekamer konden plaatsvinden, kan nu door diverse medische...

Naar artikel

Een vergelijking van letrozol en tamoxifen bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium: de ‘BIG 1-98’-trial

Farmacotherapie

Van tamoxifen, een oestrogeenreceptorblokker, is aangetoond dat het de ziektevrije en totale overleving van postmenopauzale vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium verlengt. Aromataseremmers, zoals letrozol, zijn effectief gebleken bij...

Naar artikel

Intensieve insulinebehandeling op de intensive care

Farmacotherapie

Op intensive care (IC) afdelingen komen hyperglykemie en insulineresistentie veelvuldig voor. In eerdere onderzoeken op een chirurgische IC is gebleken dat zorgvuldige beheersing van glucosespiegels met insuline de morbiditeit en mortaliteit...

Naar artikel

De aan leeftijd gerelateerde incidentie van het geïnfecteerd raken met Helicobacter pylori

Kortweg

Helicobacter pylori veroorzaakt gastritis van het antrum, is doorgaans de oorzaak van het ulcus duodeni en werkt als een carcinogeen. Eliminatie van deze bacterie leidt tot verdwijnen van het ulcus. De infectie doet zich vaak in hele families...

Naar artikel

Metformine en een verminderd risico op kanker bij diabetici

Kortweg

Metformine wordt vaak voorgeschreven aan patiënten met diabetes type II. Metformine heeft als aangrijpingspunt AMPK (AMP-geactiveerd proteïnekinase). Door activatie van dit enzym worden spiercellen aangezet om glucose uit het bloed op te nemen....

Naar artikel

Coronaire arterie stents

Redactioneel

In een overzichtsartikel beschrijven Serruys et al. de ontwikkelingen en toepasbaarheid van stents bij coronaire angioplastiek. Het toepassen van stents heeft geleid tot een significante reductie van de incidentie van angiografische restenose en...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte